Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt “Tjänsterna”), som kan nås genom olika media och enheter och tillhandahålls av Preem AB (“Vi” eller ”Oss”), accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“Användarvillkor”).

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren ska du inte använda Tjänsterna.

Användarvillkoren är tillämpliga på alla Tjänster.

För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

REGISTRERING OCH KONTO

Du kan behöva skapa ett konto hos oss på Preem, för att få åtkomst till lojalitetsprogram och/eller vissa av våra tjänster, genom mobilapplikationer eller webbsidor. Det är frivilligt att skapa ett konto och att lämna efterfrågad information om personuppgifter. För vissa tjänster kräver det att du är firmatecknare (Företagstjänster), eller privatperson över 18 år (Konsumenttjänster)

När du skapar ett konto hos oss kommer du behöva slutföra en registreringsprocedur och erbjuds då följande val:

 • skapa ett konto genom att lämna efterfrågade uppgifter
  För- och efternamn, födelsedatum, e-post, mobilnummer
 • Du signerar genom BankID/Mobilt BankID

Under alla omständigheter accepterar du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till oss.

Du accepterar att Vi förbehåller oss rätten att när som helst och avsett skäl kunna ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta lojalitetsprogrammet, eller mobilapplikationer.

Du accepterar att omedelbart informera Oss genom preemcenter@preem.se om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst till Tjänsterna.

EXTERNA LÄNKAR OCH INNEHÅLL

Vi kan föreslå hyperlänkar från Tjänsterna, eller från kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje parts webbsida eller Internetkällor som Vi inte kontrollerar.

Du accepterar att Vi inte i något fall är ansvarig för information, innehåll, produkter, tjänster eller material som är tillgängligt på tredje parts webbsidor eller Internetkällor, och inte heller för påstådd eller faktisk skada orsakad av åtkomst eller användning av sådan information, innehåll, produkter, tjänster eller material.

INTEGRITET OCH SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsterna ber Vi dig att lämna personuppgifter och/eller information vilket krävs för att tillförlitligt identifiera dig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Viss information är nödvändig för att för att kunna tillhandahålla och underhålla Tjänsterna medan annan information används för att kunna anpassa innehållet i Tjänsterna till dig.

Du har rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning, efter skriftlig begäran till ”Preem AB (556072-6977), Warfvinges väg 45, 112 80 Stockholm, Sverige” få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att få reklammaterial och att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter. Detta gör du via post till adressen ovan eller via preemcenter@preem.se och bifoga en kopia av ditt identitetskort. Du kan också enkelt och närsomhelst se de uppgifter som Vi samlar, genom att logga in på medlemssidor, eller mobilapplikationer. Vi kommer inte att samla någon annan information än den du själv uppger, anger eller samtycker till. Personuppgifter som du lämnat till Oss kan komma att överföras till våra samarbetsparters (exempelvis försäkringsbolag om du beställer en försäkring i inloggat läge på medlemssidor, eller mobilapplikationer), dotterbolag, tillförlitliga tjänsteleverantörer, rättslig myndighet och tillsynsmyndighet samt förvärvande bolag. Vi säkerställer att din information som behandlas av Oss eller andra mottagare hålls konfidentiell och är skyddad mot obehörig åtkomst, förlust eller radering.

IMMATERIELL EGENDOM

Vårt innehåll

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll (inklusive, men ej begränsat till, text, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, videos, ljud, kartor, logotyper, varumärken, information och varje element av varje slag innefattande Tjänsterna - gemensamt ”Innehållet”) är skyddat av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och ägs, kontrolleras och licenseras av eller till Oss.

Vi erbjuder en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på dator eller mobil enhet under tiden du använder Tjänsterna och är kund hos Oss.

Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, bakåtkompileras (”reverse engineering”) eller helt eller delvis tas ut eller distribueras i något medium.

Överträdelse av dessa villkor utgör intrång och kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Vi och våra licenstagare förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor.

Ditt innehåll

Genom Tjänsterna kan du generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra text, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videos, ljud, meddelanden, logotyper, varumärken och annat material av varje slag som du lämnar, lagrar eller delar när du använder Tjänsterna (gemensamt “Ditt Innehåll”).

Allt som du registrerar på mobilapplikationen Såifa mobile eller Foretag mobile som loggbok, arbetstidbok tillhör dig som kund och kommer inte att användas i något syfte av Oss eller till tredje part, utom då du själv begär detta. Denna tjänst är framtagen som en valfri tjänst till dig, som du kan använda som det passar dig. Du behöver inte fylla i allt, eller alltid, utan är en tjänst som du använder såsom det passar dig. Du är själv ansvarig för allt du anger. Vill du avsluta ditt mobilappkonto, kan du få allt ditt innehåll skickat till dig, innan det raderas. Kontakta preemcenter@preem.se.

Du behåller äganderätten till Ditt Innehåll. Genom att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra Ditt Innehåll genom Tjänsterna accepterar du att ge Oss och våra dotterbolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, tillgängliggöra, publicera, bearbeta, formatera, utnyttja och översätta Ditt Innehåll i valfritt medium, i den utsträckning som tillämplig tvingande lagstiftning tillåter, i samband med Tjänsterna. Licensen gäller till utgången av en ettårsperiod som följer efter att ditt konto har avslutats, oavsett skälet till att kontot har avslutats.

DINA SKYLDIGHETER

Användarinnehåll och uppförande

Tjänsterna ger dig möjlighet att dela Ditt Innehåll inklusive att dela information på sociala medier. Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll.

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften inklusive men inte begränsat till att:

 • posta, tillhandahålla mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är olagligt, hotfullt, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet;
 • posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som byter mot lagar eller regler eller gör intrång i tredje mans rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom;
 • posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla ”spam”, reklam, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via Tjänsterna;
 • använda virus, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, sabotageprogram, maskar, destruktiva program, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan programvara, filer eller program ägnade att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala funktionen av Tjänsterna, servrarna eller nätverken kopplade till Tjänsterna;
 • skada eller försöka skada barn på något sätt;
 • skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra;
 • använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga;
 • använda, verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data;
 • försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
 • marknadsföra eller erbjuda varor eller tjänster till försäljning för kommersiellt syfte.

Vi granskar inte Ditt Innehåll på Tjänsterna. Vi förebehåller Oss dock rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter eget gott finnande ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren. Vi granskar och kontrollerar inte heller kommunikation som sker mellan användare på Tjänsterna. Informera Oss om du identifierar något olagligt innehåll till preemcenter@preem.se

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av Vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

Ditt ansvar

Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och kontoidentifikation hemlig – inloggning sker med BankID/Mobilt BankID. Vi ansvarar inte för tredje parts användning av ditt konto. Du ansvarar för alla aktivitet som sker genom ditt konto.

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto. Du är därmed ansvarig att vidta ordentlig konfigurering och vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla adekvat säkerhet och skydd samt vidta säkerhetskopiering av Ditt Innehåll, inklusive dina egna data och/eller mjukvara lagrad på din dator och/eller mobila enhet, för att skydda dig mot attacker.

Du godkänner att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller erhåller på annat sätt information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator, mobil enhet, etc.) i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till immaterialrättslig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

VÅRA SKYLDIGHETER

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte. Även om rimliga ansträngningar vidtas för att säkerställa att Innehållet i Tjänsterna är aktuell, fullständig och uppdaterad erbjuder Vi Tjänsterna på basis av ”hur det är tillgängligt” utan garantier. Du accepterar att du använder Tjänsterna på egen risk.

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är vi inte ansvarig för (i) skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänsterna eller dess Innehåll, eller för Ditt Innehåll som du tillhandahåller på Tjänsterna, eller (ii) för indirekt skada eller förlust, immateriella skador eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av Tjänsterna.

Du godkänner att (i) Tjänsterna inte är fri från fel eller virus, (ii) anslutning till Tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda, (iii) Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av Tjänsterna, och (v) Vi avsäger oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och Tjänsterna.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PREEM KUNDPROGRAM

Vårt lojalitetsprogram är kostnadsfritt och medför att du kan ta fördel av erbjudanden, kampanjer och information relaterad till vårt lojalitetsprogram enligt vad som närmare anges på vår webbsida.

För att ha fördel av vårt lojalitetsprogram måste du dels inneha ett Preem kort (Företagskort, Såifakort, Privatkort, Preem MasterCard, Preem Corporate MasterCard), samt skapa ett specifikt konto hos.

Vårt lojalitetsprogram tillhandahålls via preem.se: Besök vår webbsida och fyll i registreringsformuläret för lojalitetsprogrammet. Bekräftelse skickas via epost och du loggar in med BankID/Mobilt BankID. Därefter kan du som medlem/firmatecknare ge behörighet till medlemsprogrammet, genom att registrera exempelvis din personal, som då själva kan logga in med BankID/Mobilt BankID. För att detta skall vara möjligt behöver vi lagra personnummer på dig som medlem, firmatecknare och den personal du registrerar. Vid inloggning av personal, kommer även de att behöva godkänna allmänna villkor.

Under alla omständigheter godkänner du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till Oss samt att uppdatera sådan information när nödvändigt.

Du är helt och hållet ansvarig för andra firmatecknare/personal som du registrerar som medlem. Vid avslut av medlemskap, kommer samtliga registrerade på medlemskontot att raderas. Vi ansvarar inte för tredje parts användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto. Vi uppmuntrar dig att informera din personal/andra firmatecknare om både lojalitetsprogrammet och de villkor som är förknippat med medlemskapet. Du godkänner att omedelbart informera Oss på preemcenter@preem.se om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst av Tjänsterna.

ÖVERLÅTELSE

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje part.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats via Tjänsterna. Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt medgivande enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig via Tjänsterna och i förekommande fall söka ditt medgivande.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Användarvillkoren ska tolkas och regleras av det lands lag där Vi har vårt säte.